Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Scenens kunst

Scenens kunst

Telemarksforsking har på oppdrag fra Kulturdepartementet skrevet en gjennomgang av det norske scenekunstfeltet. Hvem er de sentrale aktørene på dette feltet, og hvilke utviklingstrekk er feltet preget av?

18.3.2019

Rapporten skulle gi en helhetlig beskrivelse av scenekunstområdet, omfatte en bredde av uttrykksformer og undersøke samspillet mellom ulike aktører. Hovedvekten skulle ligge på den profesjonelle delen av feltet. Den ferdige rapporten er et av grunnlagene som departementet vil bruke for å utarbeide en ny strategi for scenekunstfeltet.

Scenens kunst er en rapport som samler mye av den kunnskapen som Telemarksforsking har opparbeidet seg om det norske scenekunstfeltet. Den gir et helhetlig bilde av aktører og institusjoner på feltet, av hva som kjennetegner produksjon og distribusjon av scenekunst i Norge, og av hvilken kulturpolitikk og økonomi dette feltet er preget av. Rapporten avsluttes med en diskusjon av forholdet mellom stabilitet og endring på scenekunstområdet.

Rapporten kan leses her. Og her kan du lese om Kulturdepartementets arbeid med ny scenekunststrategi.

For spørsmål eller opplysninger om Scenens kunst, ta kontakt med prosjektleder Ole Marius Hylland.